Koolielu

Kodukord


KIVI-VIGALA PÕHIKOOLI KODUKORD


1.    ÜLDSÄTTED
1.1.    Kivi-Vigala Põhikooli kodukord on avalikustatud kooli kodulehel (www.kivi-vigala.edu.ee) ja koolimajas teadete tahvlil.
1.2.    Kivi-Vigala Põhikooli kodukord kehtib kõikidele kooli õpilastele, õpetajatele ja kooli töötajatele.
1.3.    Õpilaste käitumine järgib ühiskonnas väljakujunenud ja enamuse poolt tunnustatud üldisi kõlblusnorme, õpilased on kohustatud järgima kooli kodukorda ja Eesti Vabariigi kodanikena riigi seadusi.

2.    KOOLITÖÖ ÜLDINE KORRALDUS
2.1.    Tunnid algavad 8.30. Õpilane peab jõudma kooli vähemalt 5 minuti enne tundide algust.
2.2.    Õpilane riietub korrektselt ja puhtalt ning oma kõnes ei kasuta ta kaasõpilasi ja kooli töötajaid solvavaid väljendeid. Õpilased ei liialda jumestamisega ja ehetega (rippuvad kõrvarõngad), ei kanna eksponeerivat riietust (nabapluusid, õlapaeltega särgikud, jmt). 
2.3.    Sisejalatsite kandmine kooli ruumides on kohustuslik kõigile õpilastele.
2.4.    Õpilasel on keelatud nii koolis (k.a kooliterritooriumil) kui ka väljaspool kooli tarvitada tervist kahjustavaid ja sõltuvust tekitavaid aineid: tubakas, alkohol, narkootilised ained jne. Nende kasutamisel karistatakse õpilast ja tema vanemaid või eestkostjat EV seaduses ettenähtud korras.
2.5.    Tunnirahu huvides võib õppetunnis korda rikkunud õpilase eemaldada õppetunnist, saates ta koheselt korrarikkumise põhjustest aru andma kooli juhtkonna liikme(te)le.
2.6.    Õpilasega kokkusaamist ootava isiku koolimajas viibimisest peab olema teadlik I korruse korrapidajaõpetaja või õpilase klassijuhataja.
2.7.    Kui õpilane rikub kooli vara hooletusest või kuritahtlikult, kannab ta selle eest materiaalset vastutust. Kaasõpilase vara rikkumise korral tekkinud probleemid lahendavad lapsevanemad omavahel.
2.8.     Õpilane hoolitseb ka kooliümbruse heakorra eest: võtab osa kooliümbruse koristamisest kooliaasta vältel ja suvise aiatöö käigus.
2.9.    Õppepäeva jooksul ajal ei lahku õpilane omavoliliselt koolimajast ega kooli territooriumilt.
2.10.    Kõik õpilased osalevad aktustel, kogunemistel ja kooli ühisüritustel. Aktustel ja teistel pidulikel üritustel kantakse korrektset (pidulikku) riietust.
2.11.    Õpilane kasutab keeleliselt korrektseid väljendeid suhtlemisel õpetaja või kaasõpilas(t) ega.
2.12.    Keelatud on nutiseadmete kasutamine vahetundides. Tundides kasutatakse nutiseadmeid õpetaja korraldusel.

3.    ÕPPETUND
3.1.    Koolis on õppe-ja kasvatustöö põhivormiks õppetund. Õppetunnid toimuvad koolimajas või väljaspool kooli ekskursiooni, õppekäigu või õuesõppetunnina vastavalt tunniplaanile.
3.2.    Õpilane tuleb tundi õigeaegselt. Ta annab tunniks valmisolekust märku oma laua kõrval seismisega.
3.3.    Õppetunni pikkus on 45 minutit. Tundi alustab ja lõpetab õpetaja.
3.4.    Õpilasel peavad olema kaasas kõik tunniks vajalikud vahendid ja nõuetekohaselt täidetud õpilaspäevik. III kooliastmes on lubatud päeviku asemel kasutada e-kooli päevikut. Sel juhul õpilane vastutab ise kodutööde tegemiseks vajaliku info kättesaamise eest. Lisateavet õppetööd puudutava kohta on võimalik saada e-koolist (www.ekool.eu). 
3.5.    Tunnis töötab õpilane aktiivselt kaasa, täidab õpetaja korraldusi ja ei sega kaasõpilasi.
3.6.    Kooli ei ole lubatud kaasa tuua esemeid, mis pole koolitööks vajalikud. Mobiiltelefon või mõni muu nutiseade on tunni ajal välja lülitatud, seega tunni ajal ei vastata telefonile, ei helistata ega saadeta sõnumeid. Erandi teeb õpetaja. Oma asjade eest vastutab õpilane ise.
3.7.    Tundi segavad muud esemed võib õpetaja õpilaselt ära võtta ja edastab hoiule klassijuha-tajale. Klassijuhataja teavitab sellest lapsevanemat ning need tagastatakse lapsevanemale või vastavalt klassijuhataja või lapsevanema vahelisele kokkuleppele.
3.8.    Õppetund on õppimiseks, kus iga õpilane töötab kaasa vastavalt tema võimetele. Kaaslaste segamine tunnis on keelatud.
3.9.    Tunnis on keelatud süüa, juua, närida nätsu ja tegeleda kõrvaliste asjadega.
3.10.    Õpetaja või külalise sisenemisel klassi tõusevad õpilased püsti ja istuvad õpetaja vastava korralduse peale.

4.    ÕPILASTE ÕIGUSED
4.1.    Õpilasel on õigus: 
4.1.1.    saada informatsiooni kooli õppetöö korralduse kohta kooli juhtkonnalt ja õpetajatelt;
4.1.2.    nõuda põhjendust, analüüsi oma kirjalike, praktiliste tööde ning suuliste vastuste kohta; samuti käitumise ja hoolsuse hindamise kohta;
4.1.3.    moodustada õpilas- ja noorteorganisatsioone koolis ning kuuluda neisse (organisatsiooni eesmärk ei tohi olla vastuolus seadusega);
4.1.4.    osaleda tema isikut puudutavate probleemide arutelus;
4.1.5.    teha ettepanekuid koolitöö probleemide lahendamiseks ning aktiivselt selles osaleda;
4.1.6.    saada õpiabi igalt õpetajalt konsultatsioonideks määratud ajal;
4.1.7.    saada moraalset abi füüsilise ja vaimse koolivägivallaga seotud probleemide korral;
4.1.8.    osaleda kooli huviringide töös;
4.1.9.    tasuta kasutada oma kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid huviringides, klassiõhtuteks või kooli üritusteks juhul, kui nende tegevuse juhendaja on Kivi-Vigala põhikooli töötaja või on muudel tingimustel kokkulepitud kooli juhtkonnaga. 

5.    ÕPILASTE KOHUSTUSED
5.1.    Õpilasel on kohustus:
5.1.1.    kanda koolis vahetusjalatseid;
5.1.2.    vahetundides käituda nii, et ei sea ohtu ennast ega kaasõpilasi;
5.1.3.    riietuda korrektselt;
5.1.4.    hoida puhtust ja korda koolis ja kooli territooriumil;
5.1.5.    võtta osa kõigist õppekavaga määratletud ainetundidest ja kooli ühisüritustest;
5.1.6.    võtta kooli kaasa vajalikud õppevahendid ja õppida igaks ainetunniks;
5.1.7.    osaleda tunnis ja mitte segada kaasaõpilasi;
5.1.8.    ekskursioonidel ja muudel väljasõitudel täita täpselt õpetaja ja teiste juhendavate täiskasvanute korraldusi;
5.1.9.    vastutada oma isiklike asjade eest;
5.1.10.    kehalise kasvatuse tunniks vahetada spordirõivad ja –jalatsid, kaasas on pesemiseks käterätt;
5.1.11.    täita liikluseeskirju ja tuleohutusnõudeid.

6.    KOOLIST PUUDUMINE
6.1.    Õpilasel ei ole lubatud koolist/tunnist ilma mõjuva põhjuseta puududa.
6.2.    Koolist võib õpilane puududa
6.2.1.    haiguse tõttu,
6.2.2.    perekondlikel põhjustel,
6.2.3.    esindades kooli spordi-, taidlus- jm. üritustel.
6.3.    Loa koolist puudumiseks annab klassijuhataja või kooli juhtkond.
6.4.    Haiguse korral esitab õpilane:
6.4.1.    koduse tõendi või arstitõendi;
6.4.2.    puudumise korral teistel juhtudel esitab õpilase vanem või vabastust taotlev organisatsoon kirjaliku taotluse;
6.5.    Põhjuseta puudumise korral võidakse karistada õpilast kooli käskkirjaga ning materjalide esitamisega kooli hoolekogule ja vallavalitsusele.
6.6.    Alates 10-st põhjuseta puudutud tunnist karistatakse õpilast koolidirektori käskkirjaga.
6.7.    Suurema puudutud tundide arvu korral kaasneb direktori käskkirjale materjalide esitamine vallavalitsusele ja kooli hoolekogule.

7.    ÕPPEST PUUDUMISEST TEAVITAMINE:
7.1.    Kui õpilane peab mõjuval põhjusel koolist puuduma teavitab lapsevanem sellest klassijuhatajat. Lapsevanem kohustub tagama lapse edasijõudmise õppetöös puudutud ajal.
7.2.    Kui õpilane haigestub tundide ajal, peab ta lahkumiseks luba küsima klassijuhatajalt või aineõpetajalt, kelle tunnist ta puudub.
7.3.    Kui on vajalik tundidest arsti juurde minek teavitab õpilane või vanem sellest klassijuhatajat.
7.4.    Vanem teavitab õpilase õppest puudumisest  ning selle põhjustest hiljemalt esimesest puudumise päevast klassijuhatajat telefoni teel, e-maili teel, paberkandjal või e-koolis. Hiljem võib lisada teate õpilaspäevikusse. Juhul kui lapsevanem ei ole klassijuhatajat õigeaegselt teavitanud, võtab klassijuhataja põhjuste selgitamiseks hiljemalt järgmise õppepäeva jooksul vanemaga ühendust ning märgib e-kooli puudumise põhjuse. Kool ei aktsepteeri enam kui üks nädal pärast puudumist esitatud tõendit.
7.5.    Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda vallavalitsuse sotsiaalnõuniku poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.
7.6.    Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.

8.    KEHALISE KASVATUSE-  JA TREENINGTUND
8.1.    Õpilane kasutab võimlat ainult õpetaja või juhendaja loal ja on spordijalatsites(vahetusjalanõud) ning sportlikus riietuses.
8.2.    Õpilane täidab täpseid kehalise kasvatuse õpetaja või treeneri nõudmisi.
8.3.    Kooli spordiinventari kasutab õpilane tema füüsilise arengu eesmärgil. Keelatud on inventari tahtlik lõhkumine.
8.4.    Pärast kehalise kasvatuse tundi või treeningut kohustub õpilane ennast pesema dušširuumis ja vahetama riided.
8.5.    Spordiriideid tuleb vähemalt kord nädalas kodus pesta.

9.    VAHETUND JA KORRAPIDAMINE
9.1.    Vahetundide ajal peavad korda koolimaja korrustel vastava graafiku alusel õpetajad.
9.2.    Korrapidajaõpetaja ülesanded:
9.2.1.    vastutab korra eest üldkasutavates ruumides;
9.2.2.    lahendab vahetundide ajal tekkinud õpilaste vahelisi arusaamatusi;
9.2.3.    püüab ära hoida kooli vara rikkumist ja lõhkumist üldkasutavates ruumides;
9.2.4.    teavitab klassijuhatajaid suurematest korrarikkumistest vahetundides.
9.3.    Klassikorrapidamise eesmärgiks on õpperuumide korrastamine tundide läbiviimiseks ja tööpäeva lõpetamiseks. 
9.4.    Klassi korrapidamise süsteemi määrab kindlaks klassijuhataja.
9.5.    Suurpuhastuse läbiviimise eest klassis vastutab klassijuhataja (kabineti juhataja)
9.6.    Klassikorrapidaja kohustused on järgmised:
9.6.1.    klassi korrasoleku eest vastutamine koolipäeva jooksul;
9.6.2.    tahvli pesemine, prügikasti tühjendamine, põranda pühkimine;
9.6.3.    toolide lauale asetamine koolipäeva lõpus;
9.6.4.    lillede kastmine vastavalt vajadusele;

10.    KÄITUMINE SÖÖKLAS
10.1.    Õpilased söövad kindlaksmääratud lauas ja kindlaksmääratud vaheajal.
10.2.    Õpilased peavad söömisel kinni lauakommetest.
10.3.    Õpilased lähevad sööklasse koos aineõpetajaga. 
10.4.    Enne sööklasse sisenemist pesevad õpilased käed, kui nad ei ole seda eelnevalt teinud.
10.5.    Õpilased leiavad käratult klassile määratud laua.
10.6.    Laudkond ei pea alustama ega lõpetama söömist korraga.
10.7.    Oma nõud koristab laualt iga õpilane ise.
10.8.    Viimased lauast lahkujad tõstavad pingid laudade alla.
10.9.    Õpilased, kes rikuvad korduvalt söökla sisekorra eeskirju, kutsutakse koos lapsevanemaga aru andma kooli hoolekogu koosolekule.

11.    GARDEROOBI KASUTAMISE KORD
11.1.    Kooli tulles riputavad õpilased oma üleriided garderoobis kindlaksmääratud kohale ja panevad jalga vahetusjalatsid.
11.2.    Õpilased ei viida aega garderoobis, vaid väljuvad kohe, kui on end lahti riietanud ja jalatsid vahetanud.
11.3.    Vahetunnil võivad I korrusel viibida õpilased, kelle tund toimub samal korrusel.
11.4.    Iga õpilane hoolitseb garderoobis nii oma kui ka kaasõpilaste riiete korrasoleku eest.
11.5.    Riiete kadumise korral teatab õpilane juhtunust klassijuhatajale.
11.6.    Kool ei vastuta raha ja väärisesemete eest, mis on järelvalveta jäetud.

12.    KÄITUMINE KOOLIBUSSIS
12.1.    Koolibussis on sõidu ajal püstiseismine keelatud.
12.2.    Õpilased ei tohi tekitada koolibussis lärmi ega segada muul viisil bussijuhi tööd.
12.3.    Bussis korda rikkunud õpilane võidakse kooli juhtkonna otsusega jätta määratud ajaks koolibussis sõitmise õiguseta. 

13.    HINDAMINE JA SELLEST TEAVITAMINE
13.1.    Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse õpilasele kohaldatava riikliku õppekavaga ja selle alusel koostatud kooli õppekavaga nõutavatest teadmistest ja oskustest.
13.2.    Teadmiste ja oskuste ning käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtted, tingimused ja kord sätestatakse kooli õppekavas.
13.3.    Kui õpilasele on vastavalt haridus- ja teadusministri 8. detsembri 2004. a määrusele nr 61 «Individuaalse õppekava järgi õppimise kord» koostatud individuaalne õppekava, arvestatakse hindamisel individuaalses õppekavas sätestatud erisusi.
13.4.    Õpilasel, lapsevanemal või eestkostjal (edaspidi vanemal) on õigus saada õpilase hinnete kohta teavet õpetajatelt ja klassijuhatajalt.
13.5.    Lapsevanemaid teavitatakse hinnetest õpilaspäeviku või e-kooli päeviku ja/või hinnetelehe kaudu. Hinnetelehe saadab klassijuhataja koju õpilasele, kellel jooksvates hinnetes on tulemused puudulikud: oktoobri-, novembri-, jaanuari-, veebruari-, aprilli- ja maikuu esimeseks kuupäevaks või sellele järgnevaks lähimaks tööpäevaks.
13.6.    Kokkuvõtvad hinded tehakse teatavaks klassitunnistuse kaudu. Aasta lõpul pannakse välja aastahinne trimestrite hinnete alusel.
13.7.    Õpilase käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis. 

14.    TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMISEST TEAVITAMINE
14.1.    Kui õpilasel on probleeme kooli kodukorra kohaselt käitumisega, teistest lugupidamisega ning et ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, rakendatakse tema suhtes põhjendatud ja asjakohaseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.
14.2.    Vanema teavitamiseks võtab rikkumise tuvastanud aineõpetaja koheselt kontakti lapsevanemaga kas telefoni teel või e-mailiga. Aineõpetaja võib teavitamise kohustuse edasi anda ka klassijuhatajale.
14.3.    Õpilase suhtes võib rakendada Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustel ja korras kohaldatavaid tugimeetmeid (sealhulgas arenguvestluse läbiviimine, individuaalse õppekava rakendamine, õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma) ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:
14.3.1.    õpilase käitumise arutamine vanemaga;
14.3.2.    õpilasega tema käitumise arutamine direktori juures;
14.3.3.    õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
14.3.4.    kirjalik noomitus päevikusse või e- kooli;
14.3.5.    esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;
14.3.6.    õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
14.3.7.    konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
14.3.8.    kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;
14.3.9.    noomitus direktori käskkirjaga;
14.3.10.    ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
14.3.11.    ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

15.    ÕPILASTE TUNNUSTAMINE
15.1.    Trimestri jooksul saadud head tulemused ja saavutused kantakse ette kooli kogunemistel. 
15.2.    Kiituskiri „Väga hea õppimise eest”
1. - 9. klassi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ õppeperioodi lõpul, kui tema muusika, kunsti ja kehalise kasvatuse aastahinne on vähemalt „4“ ja teiste õppeainete aastahinded „5“, käitumine “eeskujulik”, hoolsus “eeskujulik”. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja. 
15.3.    Kiituskiri „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes”
Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“ autasustatakse kooli õppnõukogu otsusel kooli lõpetamisel 1.-9.kl klassi õpilasi, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines (esindanud kooli aineolümpiaadidel, võistlustel). Nende õppeainete aastahinne „5“. Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine on vähemalt rahuldav. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja või aineõpetaja.
15.4.    Kooli autahvlile paigutatakse 2 korda õppeaastas arvestades  I trimestri õppetöö tulemusi ja III trimestri tulemusi nende õpilaste nimed ja fotod, kelle klassitunnistusel 1.-9. klassini on ainult hinded “4” ja “5” (kokkuvõtvates hinnetes võib olla kuni kaks „4“) ning käitumine ja hoolsus on “eeskujulik” või “hea”. Ettepaneku teeb klassijuhataja.


16.    ÕPIKUTE TÖÖRAAMATUTE, TÖÖVIHIKUTE JA TÖÖLEHTEDE KASUTAMISE NING ÕPIKUTE KOOLILE TAGASTAMISE TINGIMUSED JA KORD
16.1.    Kool muretseb õppeaasta alguseks kõik õppetööks vajalikud õpikud, tööraamatud ja töövihikud. Õpikud antakse õpilastele kasutamiseks ja vastavasse kohta kirjutab kasutaja oma nime ja õppeaasta.
16.2.    Õpikutele tuleb panna ümbrispaber ja seda tuleb hoida puhta ning tervena. Keelatud on õpikusse märkmete tegemine.
16.3.    Õppeaasta lõpul kogub aineõpetaja (või klassijuhataja) õpikud kokku ja kontrollib nende korrasolekut. Aineõpetaja annab kokkukogutud õpikud üle klassijuhatajale.
16.4.    Klassijuhataja tagastab kogu klassi õpikud asjaajajale (või inimesele, kes tegeleb õpikute fondiga). Õpikud tagastatakse hiljemalt viimasel koolipäeval.
16.5.    Kui õpilane ei tagasta kasutusse antud õpikut, tuleb lapsevanemal muretseda uus sama väljaande raamat või hüvitada koolile puuduv õpik kolmekordses väärtuses.
16.6.    Õppetööks saadud töövihikud või tööraamatud tuleb samuti katta ümbrispaberiga või kilega. Tööraamatutele või töövihikutele on kirjutatud õpilase nimi, kellele see kuulub ning neid tuleb hoida puhta ja tervetena.
16.7.    Paljundatud töölehed tuleb hoida õpimapis. Kaotatud ja rikutud töölehti ei asendata.

KIVI-VIGALA PÕHIKOOLI KODUKORD


1.    ÜLDSÄTTED
1.1.    Kivi-Vigala Põhikooli kodukord on avalikustatud kooli kodulehel (www.kivi-vigala.edu.ee) ja koolimajas teadete tahvlil.
1.2.    Kivi-Vigala Põhikooli kodukord kehtib kõikidele kooli õpilastele, õpetajatele ja kooli töötajatele.
1.3.    Õpilaste käitumine järgib ühiskonnas väljakujunenud ja enamuse poolt tunnustatud üldisi kõlblusnorme, õpilased on kohustatud järgima kooli kodukorda ja Eesti Vabariigi kodanikena riigi seadusi.

2.    KOOLITÖÖ ÜLDINE KORRALDUS
2.1.    Tunnid algavad 8.30. Õpilane peab jõudma kooli vähemalt 5 minuti enne tundide algust.
2.2.    Õpilane riietub korrektselt ja puhtalt ning oma kõnes ei kasuta ta kaasõpilasi ja kooli töötajaid solvavaid väljendeid. Õpilased ei liialda jumestamisega ja ehetega (rippuvad kõrvarõngad), ei kanna eksponeerivat riietust (nabapluusid, õlapaeltega särgikud, jmt). 
2.3.    Sisejalatsite kandmine kooli ruumides on kohustuslik kõigile õpilastele.
2.4.    Õpilasel on keelatud nii koolis (k.a kooliterritooriumil) kui ka väljaspool kooli tarvitada tervist kahjustavaid ja sõltuvust tekitavaid aineid: tubakas, alkohol, narkootilised ained jne. Nende kasutamisel karistatakse õpilast ja tema vanemaid või eestkostjat EV seaduses ettenähtud korras.
2.5.    Tunnirahu huvides võib õppetunnis korda rikkunud õpilase eemaldada õppetunnist, saates ta koheselt korrarikkumise põhjustest aru andma kooli juhtkonna liikme(te)le.
2.6.    Õpilasega kokkusaamist ootava isiku koolimajas viibimisest peab olema teadlik I korruse korrapidajaõpetaja või õpilase klassijuhataja.
2.7.    Kui õpilane rikub kooli vara hooletusest või kuritahtlikult, kannab ta selle eest materiaalset vastutust. Kaasõpilase vara rikkumise korral tekkinud probleemid lahendavad lapsevanemad omavahel.
2.8.     Õpilane hoolitseb ka kooliümbruse heakorra eest: võtab osa kooliümbruse koristamisest kooliaasta vältel ja suvise aiatöö käigus.
2.9.    Õppepäeva jooksul ajal ei lahku õpilane omavoliliselt koolimajast ega kooli territooriumilt.
2.10.    Kõik õpilased osalevad aktustel, kogunemistel ja kooli ühisüritustel. Aktustel ja teistel pidulikel üritustel kantakse korrektset (pidulikku) riietust.
2.11.    Õpilane kasutab keeleliselt korrektseid väljendeid suhtlemisel õpetaja või kaasõpilas(t) ega.
2.12.    Keelatud on nutiseadmete kasutamine vahetundides. Tundides kasutatakse nutiseadmeid õpetaja korraldusel.

3.    ÕPPETUND
3.1.    Koolis on õppe-ja kasvatustöö põhivormiks õppetund. Õppetunnid toimuvad koolimajas või väljaspool kooli ekskursiooni, õppekäigu või õuesõppetunnina vastavalt tunniplaanile.
3.2.    Õpilane tuleb tundi õigeaegselt. Ta annab tunniks valmisolekust märku oma laua kõrval seismisega.
3.3.    Õppetunni pikkus on 45 minutit. Tundi alustab ja lõpetab õpetaja.
3.4.    Õpilasel peavad olema kaasas kõik tunniks vajalikud vahendid ja nõuetekohaselt täidetud õpilaspäevik. III kooliastmes on lubatud päeviku asemel kasutada e-kooli päevikut. Sel juhul õpilane vastutab ise kodutööde tegemiseks vajaliku info kättesaamise eest. Lisateavet õppetööd puudutava kohta on võimalik saada e-koolist (www.ekool.eu). 
3.5.    Tunnis töötab õpilane aktiivselt kaasa, täidab õpetaja korraldusi ja ei sega kaasõpilasi.
3.6.    Kooli ei ole lubatud kaasa tuua esemeid, mis pole koolitööks vajalikud. Mobiiltelefon või mõni muu nutiseade on tunni ajal välja lülitatud, seega tunni ajal ei vastata telefonile, ei helistata ega saadeta sõnumeid. Erandi teeb õpetaja. Oma asjade eest vastutab õpilane ise.
3.7.    Tundi segavad muud esemed võib õpetaja õpilaselt ära võtta ja edastab hoiule klassijuha-tajale. Klassijuhataja teavitab sellest lapsevanemat ning need tagastatakse lapsevanemale või vastavalt klassijuhataja või lapsevanema vahelisele kokkuleppele.
3.8.    Õppetund on õppimiseks, kus iga õpilane töötab kaasa vastavalt tema võimetele. Kaaslaste segamine tunnis on keelatud.
3.9.    Tunnis on keelatud süüa, juua, närida nätsu ja tegeleda kõrvaliste asjadega.
3.10.    Õpetaja või külalise sisenemisel klassi tõusevad õpilased püsti ja istuvad õpetaja vastava korralduse peale.

4.    ÕPILASTE ÕIGUSED
4.1.    Õpilasel on õigus: 
4.1.1.    saada informatsiooni kooli õppetöö korralduse kohta kooli juhtkonnalt ja õpetajatelt;
4.1.2.    nõuda põhjendust, analüüsi oma kirjalike, praktiliste tööde ning suuliste vastuste kohta; samuti käitumise ja hoolsuse hindamise kohta;
4.1.3.    moodustada õpilas- ja noorteorganisatsioone koolis ning kuuluda neisse (organisatsiooni eesmärk ei tohi olla vastuolus seadusega);
4.1.4.    osaleda tema isikut puudutavate probleemide arutelus;
4.1.5.    teha ettepanekuid koolitöö probleemide lahendamiseks ning aktiivselt selles osaleda;
4.1.6.    saada õpiabi igalt õpetajalt konsultatsioonideks määratud ajal;
4.1.7.    saada moraalset abi füüsilise ja vaimse koolivägivallaga seotud probleemide korral;
4.1.8.    osaleda kooli huviringide töös;
4.1.9.    tasuta kasutada oma kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid huviringides, klassiõhtuteks või kooli üritusteks juhul, kui nende tegevuse juhendaja on Kivi-Vigala põhikooli töötaja või on muudel tingimustel kokkulepitud kooli juhtkonnaga. 

5.    ÕPILASTE KOHUSTUSED
5.1.    Õpilasel on kohustus:
5.1.1.    kanda koolis vahetusjalatseid;
5.1.2.    vahetundides käituda nii, et ei sea ohtu ennast ega kaasõpilasi;
5.1.3.    riietuda korrektselt;
5.1.4.    hoida puhtust ja korda koolis ja kooli territooriumil;
5.1.5.    võtta osa kõigist õppekavaga määratletud ainetundidest ja kooli ühisüritustest;
5.1.6.    võtta kooli kaasa vajalikud õppevahendid ja õppida igaks ainetunniks;
5.1.7.    osaleda tunnis ja mitte segada kaasaõpilasi;
5.1.8.    ekskursioonidel ja muudel väljasõitudel täita täpselt õpetaja ja teiste juhendavate täiskasvanute korraldusi;
5.1.9.    vastutada oma isiklike asjade eest;
5.1.10.    kehalise kasvatuse tunniks vahetada spordirõivad ja –jalatsid, kaasas on pesemiseks käterätt;
5.1.11.    täita liikluseeskirju ja tuleohutusnõudeid.

6.    KOOLIST PUUDUMINE
6.1.    Õpilasel ei ole lubatud koolist/tunnist ilma mõjuva põhjuseta puududa.
6.2.    Koolist võib õpilane puududa
6.2.1.    haiguse tõttu,
6.2.2.    perekondlikel põhjustel,
6.2.3.    esindades kooli spordi-, taidlus- jm. üritustel.
6.3.    Loa koolist puudumiseks annab klassijuhataja või kooli juhtkond.
6.4.    Haiguse korral esitab õpilane:
6.4.1.    koduse tõendi või arstitõendi;
6.4.2.    puudumise korral teistel juhtudel esitab õpilase vanem või vabastust taotlev organisatsoon kirjaliku taotluse;
6.5.    Põhjuseta puudumise korral võidakse karistada õpilast kooli käskkirjaga ning materjalide esitamisega kooli hoolekogule ja vallavalitsusele.
6.6.    Alates 10-st põhjuseta puudutud tunnist karistatakse õpilast koolidirektori käskkirjaga.
6.7.    Suurema puudutud tundide arvu korral kaasneb direktori käskkirjale materjalide esitamine vallavalitsusele ja kooli hoolekogule.

7.    ÕPPEST PUUDUMISEST TEAVITAMINE:
7.1.    Kui õpilane peab mõjuval põhjusel koolist puuduma teavitab lapsevanem sellest klassijuhatajat. Lapsevanem kohustub tagama lapse edasijõudmise õppetöös puudutud ajal.
7.2.    Kui õpilane haigestub tundide ajal, peab ta lahkumiseks luba küsima klassijuhatajalt või aineõpetajalt, kelle tunnist ta puudub.
7.3.    Kui on vajalik tundidest arsti juurde minek teavitab õpilane või vanem sellest klassijuhatajat.
7.4.    Vanem teavitab õpilase õppest puudumisest  ning selle põhjustest hiljemalt esimesest puudumise päevast klassijuhatajat telefoni teel, e-maili teel, paberkandjal või e-koolis. Hiljem võib lisada teate õpilaspäevikusse. Juhul kui lapsevanem ei ole klassijuhatajat õigeaegselt teavitanud, võtab klassijuhataja põhjuste selgitamiseks hiljemalt järgmise õppepäeva jooksul vanemaga ühendust ning märgib e-kooli puudumise põhjuse. Kool ei aktsepteeri enam kui üks nädal pärast puudumist esitatud tõendit.
7.5.    Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda vallavalitsuse sotsiaalnõuniku poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.
7.6.    Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.

8.    KEHALISE KASVATUSE-  JA TREENINGTUND
8.1.    Õpilane kasutab võimlat ainult õpetaja või juhendaja loal ja on spordijalatsites(vahetusjalanõud) ning sportlikus riietuses.
8.2.    Õpilane täidab täpseid kehalise kasvatuse õpetaja või treeneri nõudmisi.
8.3.    Kooli spordiinventari kasutab õpilane tema füüsilise arengu eesmärgil. Keelatud on inventari tahtlik lõhkumine.
8.4.    Pärast kehalise kasvatuse tundi või treeningut kohustub õpilane ennast pesema dušširuumis ja vahetama riided.
8.5.    Spordiriideid tuleb vähemalt kord nädalas kodus pesta.

9.    VAHETUND JA KORRAPIDAMINE
9.1.    Vahetundide ajal peavad korda koolimaja korrustel vastava graafiku alusel õpetajad.
9.2.    Korrapidajaõpetaja ülesanded:
9.2.1.    vastutab korra eest üldkasutavates ruumides;
9.2.2.    lahendab vahetundide ajal tekkinud õpilaste vahelisi arusaamatusi;
9.2.3.    püüab ära hoida kooli vara rikkumist ja lõhkumist üldkasutavates ruumides;
9.2.4.    teavitab klassijuhatajaid suurematest korrarikkumistest vahetundides.
9.3.    Klassikorrapidamise eesmärgiks on õpperuumide korrastamine tundide läbiviimiseks ja tööpäeva lõpetamiseks. 
9.4.    Klassi korrapidamise süsteemi määrab kindlaks klassijuhataja.
9.5.    Suurpuhastuse läbiviimise eest klassis vastutab klassijuhataja (kabineti juhataja)
9.6.    Klassikorrapidaja kohustused on järgmised:
9.6.1.    klassi korrasoleku eest vastutamine koolipäeva jooksul;
9.6.2.    tahvli pesemine, prügikasti tühjendamine, põranda pühkimine;
9.6.3.    toolide lauale asetamine koolipäeva lõpus;
9.6.4.    lillede kastmine vastavalt vajadusele;

10.    KÄITUMINE SÖÖKLAS
10.1.    Õpilased söövad kindlaksmääratud lauas ja kindlaksmääratud vaheajal.
10.2.    Õpilased peavad söömisel kinni lauakommetest.
10.3.    Õpilased lähevad sööklasse koos aineõpetajaga. 
10.4.    Enne sööklasse sisenemist pesevad õpilased käed, kui nad ei ole seda eelnevalt teinud.
10.5.    Õpilased leiavad käratult klassile määratud laua.
10.6.    Laudkond ei pea alustama ega lõpetama söömist korraga.
10.7.    Oma nõud koristab laualt iga õpilane ise.
10.8.    Viimased lauast lahkujad tõstavad pingid laudade alla.
10.9.    Õpilased, kes rikuvad korduvalt söökla sisekorra eeskirju, kutsutakse koos lapsevanemaga aru andma kooli hoolekogu koosolekule.

11.    GARDEROOBI KASUTAMISE KORD
11.1.    Kooli tulles riputavad õpilased oma üleriided garderoobis kindlaksmääratud kohale ja panevad jalga vahetusjalatsid.
11.2.    Õpilased ei viida aega garderoobis, vaid väljuvad kohe, kui on end lahti riietanud ja jalatsid vahetanud.
11.3.    Vahetunnil võivad I korrusel viibida õpilased, kelle tund toimub samal korrusel.
11.4.    Iga õpilane hoolitseb garderoobis nii oma kui ka kaasõpilaste riiete korrasoleku eest.
11.5.    Riiete kadumise korral teatab õpilane juhtunust klassijuhatajale.
11.6.    Kool ei vastuta raha ja väärisesemete eest, mis on järelvalveta jäetud.

12.    KÄITUMINE KOOLIBUSSIS
12.1.    Koolibussis on sõidu ajal püstiseismine keelatud.
12.2.    Õpilased ei tohi tekitada koolibussis lärmi ega segada muul viisil bussijuhi tööd.
12.3.    Bussis korda rikkunud õpilane võidakse kooli juhtkonna otsusega jätta määratud ajaks koolibussis sõitmise õiguseta. 

13.    HINDAMINE JA SELLEST TEAVITAMINE
13.1.    Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse õpilasele kohaldatava riikliku õppekavaga ja selle alusel koostatud kooli õppekavaga nõutavatest teadmistest ja oskustest.
13.2.    Teadmiste ja oskuste ning käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtted, tingimused ja kord sätestatakse kooli õppekavas.
13.3.    Kui õpilasele on vastavalt haridus- ja teadusministri 8. detsembri 2004. a määrusele nr 61 «Individuaalse õppekava järgi õppimise kord» koostatud individuaalne õppekava, arvestatakse hindamisel individuaalses õppekavas sätestatud erisusi.
13.4.    Õpilasel, lapsevanemal või eestkostjal (edaspidi vanemal) on õigus saada õpilase hinnete kohta teavet õpetajatelt ja klassijuhatajalt.
13.5.    Lapsevanemaid teavitatakse hinnetest õpilaspäeviku või e-kooli päeviku ja/või hinnetelehe kaudu. Hinnetelehe saadab klassijuhataja koju õpilasele, kellel jooksvates hinnetes on tulemused puudulikud: oktoobri-, novembri-, jaanuari-, veebruari-, aprilli- ja maikuu esimeseks kuupäevaks või sellele järgnevaks lähimaks tööpäevaks.
13.6.    Kokkuvõtvad hinded tehakse teatavaks klassitunnistuse kaudu. Aasta lõpul pannakse välja aastahinne trimestrite hinnete alusel.
13.7.    Õpilase käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis. 

14.    TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMISEST TEAVITAMINE
14.1.    Kui õpilasel on probleeme kooli kodukorra kohaselt käitumisega, teistest lugupidamisega ning et ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, rakendatakse tema suhtes põhjendatud ja asjakohaseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.
14.2.    Vanema teavitamiseks võtab rikkumise tuvastanud aineõpetaja koheselt kontakti lapsevanemaga kas telefoni teel või e-mailiga. Aineõpetaja võib teavitamise kohustuse edasi anda ka klassijuhatajale.
14.3.    Õpilase suhtes võib rakendada Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustel ja korras kohaldatavaid tugimeetmeid (sealhulgas arenguvestluse läbiviimine, individuaalse õppekava rakendamine, õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma) ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:
14.3.1.    õpilase käitumise arutamine vanemaga;
14.3.2.    õpilasega tema käitumise arutamine direktori juures;
14.3.3.    õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
14.3.4.    kirjalik noomitus päevikusse või e- kooli;
14.3.5.    esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;
14.3.6.    õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
14.3.7.    konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
14.3.8.    kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;
14.3.9.    noomitus direktori käskkirjaga;
14.3.10.    ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
14.3.11.    ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

15.    ÕPILASTE TUNNUSTAMINE
15.1.    Trimestri jooksul saadud head tulemused ja saavutused kantakse ette kooli kogunemistel. 
15.2.    Kiituskiri „Väga hea õppimise eest”
1. - 9. klassi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ õppeperioodi lõpul, kui tema muusika, kunsti ja kehalise kasvatuse aastahinne on vähemalt „4“ ja teiste õppeainete aastahinded „5“, käitumine “eeskujulik”, hoolsus “eeskujulik”. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja. 
15.3.    Kiituskiri „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes”
Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“ autasustatakse kooli õppnõukogu otsusel kooli lõpetamisel 1.-9.kl klassi õpilasi, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines (esindanud kooli aineolümpiaadidel, võistlustel). Nende õppeainete aastahinne „5“. Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine on vähemalt rahuldav. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja või aineõpetaja.
15.4.    Kooli autahvlile paigutatakse 2 korda õppeaastas arvestades  I trimestri õppetöö tulemusi ja III trimestri tulemusi nende õpilaste nimed ja fotod, kelle klassitunnistusel 1.-9. klassini on ainult hinded “4” ja “5” (kokkuvõtvates hinnetes võib olla kuni kaks „4“) ning käitumine ja hoolsus on “eeskujulik” või “hea”. Ettepaneku teeb klassijuhataja.


16.    ÕPIKUTE TÖÖRAAMATUTE, TÖÖVIHIKUTE JA TÖÖLEHTEDE KASUTAMISE NING ÕPIKUTE KOOLILE TAGASTAMISE TINGIMUSED JA KORD
16.1.    Kool muretseb õppeaasta alguseks kõik õppetööks vajalikud õpikud, tööraamatud ja töövihikud. Õpikud antakse õpilastele kasutamiseks ja vastavasse kohta kirjutab kasutaja oma nime ja õppeaasta.
16.2.    Õpikutele tuleb panna ümbrispaber ja seda tuleb hoida puhta ning tervena. Keelatud on õpikusse märkmete tegemine.
16.3.    Õppeaasta lõpul kogub aineõpetaja (või klassijuhataja) õpikud kokku ja kontrollib nende korrasolekut. Aineõpetaja annab kokkukogutud õpikud üle klassijuhatajale.
16.4.    Klassijuhataja tagastab kogu klassi õpikud asjaajajale (või inimesele, kes tegeleb õpikute fondiga). Õpikud tagastatakse hiljemalt viimasel koolipäeval.
16.5.    Kui õpilane ei tagasta kasutusse antud õpikut, tuleb lapsevanemal muretseda uus sama väljaande raamat või hüvitada koolile puuduv õpik kolmekordses väärtuses.
16.6.    Õppetööks saadud töövihikud või tööraamatud tuleb samuti katta ümbrispaberiga või kilega. Tööraamatutele või töövihikutele on kirjutatud õpilase nimi, kellele see kuulub ning neid tuleb hoida puhta ja tervetena.
16.7.    Paljundatud töölehed tuleb hoida õpimapis. Kaotatud ja rikutud töölehti ei asendata.